Категории

I. Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга

Кампании насочени към създаването на собствен нов бранд или за въвеждане на нов продукт/услуга на пазара; постигнали забележителен отзвук сред целевите публики и широката общественост приоритетно с PR инструментитариум; имат добре структурирани PR активности на всеки етап от кампанията (идейна концепция, планиране, подготовка, имплементиране и постигнати резултати); наложили са името/марката на продукта/услугата, като ясно разпознаваеми.

II. Корпоративен PR

PR кампании, представляващи микс от инструменти и похвати, станали неразделна част от корпоративното развитие, чрез изграждането на устойчив положителен публичен образ на дадена организация, посредством комуникации с външни публики - медии, партньори, лидери на мнение, всякакъв тип заинтересовани страни. Ще бъдат отличени проекти, при които приложеният PR инструментариум е дал ясно отражение върху репутацията и е допринесъл за преднина / отличителни предимства на компанията пред конкурентите й на пазара.

III. Кампания за изграждане на работодателска марка

Категорията е ориентирана към кампании, които целят изграждане на трайно положителен образ на дадена организация, като желан и предпочитан работодател, като устойчиво развиващ се икономически субект с принос към човешкия ресурс на пазара, на който оперира. Кампаниите-участници следва да разкриват  приложените успешни практики за изграждане на разпознаваемост; на  връзка компания–продукт /услуга; на лоялност, както и да разясняват целите и ценностите на компанията и да включват  активно служителите в различни проекти на работодателя.

IV. Кампания за вътрешни комуникации

Кампании ориентирани към служителите/човешкия ресурс вътре в  дадена компания. Проектите следва да представят как предприетите активности ангажират и мотивират заетите в организацията лица, независимо от йерархичното им ниво. Трябва да бъдат цитирани резултати, имащи отражение върху мотивацията на екипите, дългосрочността  на трудовите взаимоотношения, проактивността и удовлетворението от работата в компанията.

V. Дигитална кампания

Категорията обхваща кампании, приоритетно използващи онлайн пространството, социалните медии и дигиталните технологии, като алтернатива на стандартния PR инструментариум. Проектите следва да демонстрират креативност и иновативност в използването на различните средства, както и конкретни постигнати резултати, измерими с метриките в онлайн среда.

VI. Маркетинг, свързан с кауза

Маркетингови кампании, свързани с теми от обществена значимост и полезност, насърчаващи диалога между бизнеса и заинтересованите лица. Кампании, които нямат основно комерсиален или корпоративен елемент. Категорията отличава активности с некомерсиална цел и допринасящи за положително развитие в дадена сфера или проблем. В тази категория освен агенции, могат да участват и кампании осъществени от вътрешни комуникационни отдели на компании или организации без участието на външни агенции.

VII. Комуникационна кампания в публичния сектор

Кампании на държавни и общински институции, неправителствени организации, реализирани по програми и проекти, финансирани от предприсъединителните програми или Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС и/или други международни и национални източници за безвъзмездно финансиране. Ще бъдат отличени успешно реализирани проекти, постигнали ефективен и дългосрочен резултат и ясна разпознаваемост.

VIII. Кампания Public Affairs

Специално разработени кампании, свързани с държавни и общински институции, целящи постигане на корпоративни цели и работа в посока корпоративен интерес посредством заинтересованите лица с обществено положение – национални и международни институции, политици, местна власт, неправителствени организации, бизнес общности и медии.

IX. Кризисен PR

В категорията могат да участват кампании, фокусирани върху ефективни мерки, предприети в ситуация на корпоративна криза, както и върху устойчиви инструменти за предотвратяване на кризи или планове за реакция и отговор на извънредни корпоративни ситуации. Предложенията трябва  да представят ясен  план от подходящи стъпки за противодействие и справяне със ситуацията; добра организация на екипа, дейностите и комуникационните канали, както и постигнатите резултати.

X. Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел

Комуникационни кампании, осъществени от вътрешни комуникационни отдели на компании или организации без участието на външни агенции. Могат да участват кампании, реализирани в сферата на изграждане на работодателска марка, корпоративна социална отговорност, имиджови и други. Ще бъдат отличени кампании, както насочени към външни, така и към вътрешни публики, демонстриращи нетрадиционен подход и ефективни резултати.

XI. Комуникационна кампания на годината

В тази категория могат да участват кампании за изграждане и управление на корпоративна репутация, представяне на продукти и услуги, комуникационни кампании за управление на кризи, кампании, насочени към вътрешните публики на компанията, или кампании, демонстриращи ясна стратегия, надеждно изпълнение и ефективни резултати. Кампании, видими и станали популярни, имащи широк обществен отзвук.

 XII. Специално събитие

Проекти и специални събития, отличаващи се със забележителни постижения, новаторство и оригинален подход във всяка една фаза на изпълнение - подготовка, изпълнение и постигнати резултати. Насърчават се проекти в сферата на специалните събития, които демонстрират надеждна логистика, силен творчески елемент и постигане на ефективни резултати, независимо дали това са събития за 10, 100 или 1 000 участници.

XIII. Агенция на годината

Категорията отличава комуникационни агенции с отчетливо пазарно постижение под формата на кампания за клиент или собствени резултати (финансови, в сферата на иновациите или човешките ресурси, спечелени награди, забележителна обществена позиция на управляващия или собственика и т.н.), идентифицирани в годината на кандидатстване. Агенция на годината трябва да демонстрира своята бизнес стратегия за развитие, ръст в своето клиентско портфолио и приходи, инструментариум за измерване на постигнатите резултати, успешни практики за провеждане на изследвания (проучвания) и инвестиция в развитието на екипа, както и получени PR отличия през годината.

При оценката тежест има и постигнатият резултат от награди с кандидатури в различни категории на съответното издание на конкурса BAPRA Bright Awards.

XIV. СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ: Студентски проект

Единствената категория, оценявана от жури от водещи български професионалисти в сферата на масовите комуникации. Разработките трябва да са на тема: "Имиджова PR кампания на вашия университет“, представени в ppt. формат, на български език, с обем до 10 слайда и съдържание базирано на следните опорни точки:

1. Кратко представяне на проекта;

2. Дефиниране на комуникационния проблем;

3. Стратегически подход;

4. Информация как би се реализирал проектът;

5. Очаквана ефективност и резултати;

6. Име, ВУЗ и контакти на автор/екип

Приемат се, както индивидуални, така и екипни проекти. Изпращайте вашите кандидатури за участие в Специална категория: Студентски проект, директно на електронната поща office@bapra.bg.

Кандидатурите, за участие в Специална категория: Студентски проект, са напълно безплатни.

Специално събитие