Оценяване

  • Оценяването става само и единствено въз основа на описанието на кампанията;
  • Всеки член на журито ще оценява в конкретна категория, независимо от останалите и в пълна конфиденциалност;
  • Журирането ще се осъществи онлайн чрез попълване на скор карти;
  • Максималният брой точки за всяка кампания е 25, с изключение в категория „Агенция на годината“;
  • Финалната оценка в категория "Агенция на годината" се формира като 50% представляват средната оценка, която журито дава на агенцията в категорията, а останалите 50% се формират от средната оценка на проектите, с които агенцията е участвала в другите категории в конкурса;
  • Кандидатите могат да бъдат потърсени за допълнителна информация по всяко време след подаване на своята кандидатура;
  • Във всяка категория ще бъдат номинирани трима кандидати, от които ще бъде избран победителят в категорията.