Категории

I. Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга

Кампании за въвеждане на нов продукт/услуга на пазара, които са постигнали забележителен отзвук сред целевите публики и широката общественост приоритетно с ПР инструментитариум; имат добре структурирани ПР активности на всеки етап от кампанията – идейна концепция, планиране, подготовка, имплементиране и постигнати резултати; наложили са името/марката на продукта/услугата като ясно разпознаваеми.

II. Комуникационна кампания на годината

В тази категория могат да участват кампании за изграждане и управление на корпоративна репутация, представяне на продукти и услуги, комуникационни кампании за управление на кризи, кампании, насочени към вътрешните публики на компанията, или кампании, демонстриращи ясна стратегия, надеждно изпълнение и ефективни резултати. Кампании, видими и станали популярни, имащи широк обществен отзвук.

III. Комуникационна кампания в публичния сектор

Кампании, реализирани по програми и проекти, финансирани от предприсъединителните програми или Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС и/или други международни и национални източници за безвъзмездно финансиране. Ще бъдат отличени успешно реализирани проекти, постигнали ефективен и дългосрочен резултат и ясна разпознаваемост.

IV. Иновативна кампания

Проекти, използващи новаторски ПР похвати или комбинация от утвърдени комуникационни инструменти по иновативен и нестандартен начин за постигане на поставените цели. В тази категория могат да участват инициативи, характеризиращи се с изключителна оригиналност на идеята, креативност при изпълнението й и ПР стратегия, показваща измерими резултати.

V. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел

Комуникационни кампании, осъществени от вътрешни комуникационни отдели на компании или организации без участието на външни агенции. Ще бъдат отличени кампании, както насочени към външни, така и към вътрешни публики, демонстриращи нетрадиционен подход и ефективни резултати.

VI. Корпоративен ПР

ПР кампании, представляващи микс от инструменти и похвати, станали неразделна част от корпоративното развитие чрез изграждането на устойчив положителен публичен образ на дадена организация посредством комуникации с външни публики:  медии, партньори, лидери на мнение, всякакъв тип заинтересовани страни. Ще бъдат отличени проекти, при които приложеният ПР инструментариум е дал ясно отражение върху репутацията и е допринесъл за преднина / отличителни предимства на компанията пред конкурентите й на пазара.

VII. Кампания за изграждане на работодателска марка

Категорията е ориентирана към кампании, които целят изграждане на трайно положителен образ на дадена организация като желан и предпочитан работодател, като устойчиво развиващ се икономически субект с принос към човешкия ресурс на пазара, на който оперира. Кампаниите-участници следва да разкриват  приложените успешни практики за изграждане на разпознаваемост, на  връзка компания–продукт /услуга,  на лоялност, както и да разясняват целите и ценностите на компанията и да включват  активно служителите в различни проекти на работодателя.

VIII. Кризисен ПР

В категорията могат да участват кампании, фокусирани върху ефективни мерки, предприети в ситуация на корпоративна криза, както и върху устойчиви инструменти за предотвратяване на кризи или планове за реакция и отговор на извънредни корпоративни ситуации. Предложенията трябва  да представят ясен  план от подходящи стъпки за противодействие и справяне със ситуацията; добра организация на екипа, дейностите и комуникационните канали, както и постигнатите резултати.

IX. Кампания за вътрешни комуникации

Кампании, ориентирани към служителите / човешкия ресурс вътре в  дадена компания. Проектите следва да представят как предприетите активности ангажират и мотивират заетите в организацията лица, независимо от йерархичното им ниво. Трябва да бъдат цитирани резултати, имащи отражение върху мотивацията на екипите, дългосрочността  на трудовите взаимоотношения, проактивността и удовлетворението от работата в компанията.

X. Дигитална кампания

Категорията обхваща кампании, приоритетно използващи онлайн пространството, социалните медии и дигиталните технологии като алтернатива на стандартния ПР инструментариум. Проектите следва да демонстрират креативност и иновативност в използването на различните средства, както и конкретни постигнати резултати, измерими с метриките в онлайн среда.

XI. Кампания Public Affairs

Специално разработени кампании, целящи постигане на корпоративни цели и работа в посока корпоративен интерес посредством заинтересованите лица с обществено положение – национални и международни институции, политици, местна власт, неправителствени организации, бизнес общности и медии.

XII. Маркетинг, свързан с кауза

Маркетингови кампании, свързани с теми от обществена значимост и полезност, насърчаващи диалога между бизнеса и заинтересованите лица. Кампании, които нямат основно комерсиален или корпоративен елемент. Категорията отличава активности с некомерсиална цел и допринасящи за положително развитие в дадена сфера или проблем.

XIII. Специално събитие

Проекти и специални събития, отличаващи се със забележителни постижения, новаторство и оригинален подход във всяка една фаза на изпълнение - подготовка, изпълнение и постигнати резултати. Насърчават се проекти в сферата на специалните събития, които демонстрират надеждна логистика, силен творчески елемент и постигане на ефективни резултати, независимо дали това са събития за 10, 100 или 1 000 участници.

XIV. Агенция на годината

Категорията отличава комуникационни агенции с отчетливо пазарно постижение под формата на кампания за клиент или собствени резултати /финансови, в сферата на иновациите или човешките ресурси, спечелени награди, забележителна обществена позиция на управляващия или собственика и т.н./, идентифицирани в годината на кандидатстване. Агенция на годината трябва да демонстрира своята бизнес стратегия за развитие, ръст в своето клиентско портфолио и приходи, инструментариум за измерване на постигнатите резултати, успешни практики за провеждане на изследвания (проучвания) и инвестиция в развитието на екипа, както и получени ПР отличия през годината. При оценката тежест има и постигнатият резултат от награди с кандидатури в различни категории  на съответното издание на конкурса BAPRA Bright Awards.

Специална категория: Студентски проект

*единствената категория, оценявана от жури от водещи български професионалисти в сферата на масовите комуникации

Проект на тема „Иновативни похвати за комуникация с поколението millennials“. Изпращайте своите проекти в ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ppt. формат) с обем до 10 слайда на office@bapra.bg, до 23:59 ч. на 10.04.2017. Приемат се заявки на български език, при следните опорни точки:

1. Кратко представяне на проекта;

2. Дефиниране на комуникационния проблем;

3. Стратегически подход;

4. Информация как би се реализирал проектът;

5. Очаквана ефективност и резултати;

6. Име, ВУЗ и контакти на автор/екип

 

Специално събитие