Категории

I. Кампания за устойчиво развитие

Кампании, демонстриращи дългосрочен ангажимент на компанията в сфери от обществена значимост, както и проекти в сферата на корпоративната социална отговорност (CSR). Насърчават се кампании, които са в унисон с ценностите и философията на компанията, като обединяват в изпълнението си различни заинтересовани страни и лица (stakeholders) и обхващат различни процеси в дадена компания. В категорията могат да участват и кампании, организирани от неправителствени организации; кампании, насочени и подкрепящи опазването на околната среда и кампании в подкрепа на интеграцията на малцинствени общности и групи в риск.

II. Специално събитие

Проекти и специални събития, отличаващи се със забележителни постижения, новаторство и оригинален подход във всяка една фаза на изпълнение - подготовка, изпълнение и постигнати резултати. Насърчават се проекти в сферата на специалните събития, които демонстрират надеждна логистика, силен творчески елемент и постигане на ефективни резултати, независимо дали това са събития за 10, 100 или 1 000 участника.

III. Иновативна кампания

Проекти, използващи комбинация от комуникационни инструменти и подходи по новаторски и нестандартен начин за постигане на поставените цели. В тази категория могат да участват и дигитални ПР кампании, както и кампании, обединяващи традиционния ПР с маркетинга на съдържанието, социалните медии и други форми на взаимодействие с потребителите.

IV. Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел

Комуникационни кампании, осъществени от вътрешни комуникационни отдели на компании или организации без участието на външни агенции. Ще бъдат отличени кампании, демонстриращи нетрадиционен подход и ефективни резултати.

V. Комуникационна кампания на годината

В тази категория могат да участват кампании за изграждане и управление на корпоративна репутация, представяне на продукти и услуги, комуникационни кампании за управление на кризи, кампании, насочени към вътрешните публики на компанията или кампании, демонстриращи ясна стратегия, надеждно изпълнение и ефективни резултати.

VI. Комуникационна кампания в публичния сектор

Кампании, реализирани по програми и проекти, финансирани от предприсъединителните програми или Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС и/или други международни и национални източници за безвъзмездно финансиране. Ще бъдат отличени успешно реализирани проекти, постигнали ефективен и дългосрочен резултат. 

VII. Агенция на годината

Категорията отличава комуникационни агенции с богато портфолио от услуги, предлагащи иновативен и стратегически подход при създаването на концепции и изпълнение на различни кампании. Агенция на годината трябва да демонстрира своята бизнес стратегия за развитие, ръст в своето клиентско портфолио и приходи, инструментариум за измерване на постигнатите резултати, успешни практики за провеждане на изследвания (проучвания) и инвестиция в развитието на екипа, както и получени ПР отличия през годината.